20 lipca, 2024

Emitowanie obligacji zielonych w UE. Nowy standard dla firm i inwestorów?

Emitowanie obligacji zielonych w UE. Nowy standard dla firm i inwestorów?

Pierwsza emisja zielonych obligacji przeprowadzona została w 2007 r. Emitując Climate Awareness Bonds (CAB), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wpisał się w opracowany przez Komisję Europejską (KE) plan działania na rzecz efektywności energetycznej (2007–2012).

Co wyróżnia zielone obligacje? Jednym z filarów planu stało się dążenie do redukcji zużycia energii o 20 proc. oraz związane z tym zmniejszenie wpływu UE na zmiany klimatu oraz zależności względem importu paliw kopalnych.

Pierwszym krajem na świecie, który wyemitował zielone obligacje, jest Polska. W 2016 r. przeprowadzono emisję o wartości 750 mln euro. Od tego czasu dokonano kolejnych emisji polskich zielonych obligacji skarbowych, a nasz kraj stanowi przykład, z którego doświadczeń skorzystały inne państwa.

Green Bonds Principles i Climate Bond Standard

W ślad za powstaniem i wzrostem rynku zielonych obligacji podążył z pewnym opóźnieniem rozwój standardów określających wymogi dotyczące tzw. green bonds. Wyraźne przyspieszenie w tworzeniu otoczenia regulacyjnego dla emisji zielonych obligacji zbiegło się z podpisaniem w 2015 r. tzw. Porozumienia Paryskiego, tj. sygnowanego przez światowych przywódców planu działań mających ograniczyć globalne ocieplenie.

Decydując się na wybór jednego ze wskazanych standardów, emitent przyjmuje również zobowiązanie do wypełniania wymogów towarzyszących emisji green bonds zarówno na etapie poprzedzającym taką emisję, jak i w fazie wykorzystania pozyskanych środków.

EU green bonds – złoty standard?

Kamieniem milowym w tworzeniu unijnych ram prawnych dla emisji zielonych obligacji stało się przyjęcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631 z 22 listopada 2023 r. w sprawie europejskich zielonych obligacji oraz opcjonalnego ujawniania informacji na temat obligacji wprowadzanych do obrotu jako zrównoważone środowiskowo i obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (rozporządzenie EuGB).

  • Jednym z podstawowych założeń dotyczących europejskiego standardu zielonych obligacji jest ustalenie, że wykorzystanie z tego standardu będzie dla emitentów dobrowolne.
  • Standard EuGB nawiazuje do rozwiązań zastosowanych w przypadku GBP oraz CBS, zasadnicza różnica wiąże się z określeniem, że środki pozyskane w wyniku emisji zielonych obligacji powinny zostać przeznaczone na projekty zgodne z unijną systematyką, tzw. zieloną taksonomią środowiskową.

Europejskie aspiracje

Jednym z długofalowych celów Europejskiego Zielonego Ładu (komunikat KE, COM(2019) 640 final) jest przekształcenie UE do 2050 r. w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu (net zero).

Wprowadzenie standardu EuGB ma wspomagać realizację tego celu, zapewniając przejrzyste oznakowanie produktów finansowych oraz normę dotyczącą obligacji ekologicznych.

  • Standard EuGB ma umożliwić inwestorom i przedsiębiorcom dostęp do szerszej oferty produktów finansowych o zrównoważonym charakterze, zgodnie z unijnymi normami.
  • Ma to być również istotne dla instytucji finansowych zobligowanych do uwzględniania ryzyka ESG oraz dla potrzeb raportowania dotyczącego Green Asset Ratio (GAR).